Weather London

สภาพอากาศลอนดอน (Weather : London) แสดงข้อมูลสภาพอากาศโดยทั่วไปของลอนดอน สหราชอาณาจักร รวบรวม link พยากรณ์อากาศสำหรับลอนดอน

 

Weather London
London

Weather : London

 

 

 

Home

เกาลัด

Google

 

 

Weather London

กรมอุตุนิยมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษMeteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งออกประกาศเตือนต่าง ๆ โดยผู้ทำหน้าที่หลักในหน่วยงานคือ นักอุตุนิยมวิทยา

ประวัติ

เมื่อ พ.ศ. 2466 เริ่มมีการดำเนินงานใน “กรมทดน้ำ” กระทรวงเกษตราธิการ และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง เป็น “แผนกอุตุนิยมศาสตร์และสถิติ” กองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ (ปัจจุบันคือ กรมชลประทาน) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2479 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และยกฐานะขึ้นเป็นกรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ชื่อว่า “กรมอุตุนิยมวิทยา”

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จึงได้โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ในลำดับต่อมาได้มีการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเมื่อราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ถูกโอนเข้ามาสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานในสังกัด

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 • สถาบันอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักพยากรณ์อากาศ
 • สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 • สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
 • สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
 • สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
 • สำนักบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

สำนักพยากรณ์อากาศ

หน้าที่จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน้ำใกล้เคียง ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นสากล เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศึกษาค้นคว้าเทคนิคเพื่อปรับปรุงการพยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ดำเนินการและให้บริการเกี่ยวกับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีภารกิจในการเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ถือเป็นหน่วยงานหลักสำหรับการดูแลระบตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทย มีสถานีติดตั้งทั่วประเทศและเชื่อมโยงสัญญาณความสั่นสะเทือนแบบเวลาจริงจากต่างประเทศนับร้อยสถานี เป็นสำนักงานตั้งขึ้นใหม่ตามโครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ กลางปี 2552 บุคลากรเป็นอัตรากำลังใหม่และเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี 2553

 

 

Weather London

กรมอุตุนิยมวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งราชอาณาจักรไทย (อังกฤษMeteorological Department of Thailand) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทย ระดับกรม สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทำหน้าที่ในการพยากรณ์อากาศ รายงานปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แผ่นดินไหว ความสูงของคลื่น รายงานพยากรณ์อากาศประจำวันและพยากรณ์อากาศในช่วงเวลาที่กำลังจะมาถึง รวมทั้งออกประกาศเตือนต่าง ๆ โดยผู้ทำหน้าที่หลักในหน่วยงานคือ นักอุตุนิยมวิทยา

ประวัติ

เมื่อ พ.ศ. 2466 เริ่มมีการดำเนินงานใน “กรมทดน้ำ” กระทรวงเกษตราธิการ และต่อมาปลายปีได้จัดตั้ง เป็น “แผนกอุตุนิยมศาสตร์และสถิติ” กองรักษาน้ำ กรมทดน้ำ (ปัจจุบันคือ กรมชลประทาน) จนกระทั่งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2479 จึงได้มีการจัดตั้งเป็นกองอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และยกฐานะขึ้นเป็นกรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2485 ชื่อว่า “กรมอุตุนิยมวิทยา”

ต่อมาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2505 จึงได้โอนมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโอนมาสังกัดกระทรวงคมนาคม เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 ในลำดับต่อมาได้มีการปฏิรูปกระทรวง ทบวง กรม ขึ้นใหม่ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โอนมาสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และเมื่อราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมอุตุนิยมวิทยาได้ถูกโอนเข้ามาสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานในสังกัด

 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
 • ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก
 • สถาบันอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักพยากรณ์อากาศ
 • สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
 • สำนักตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ
 • สำนักอุตุนิยมวิทยาการบิน
 • สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว
 • สำนักบูรณาการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
 • สำนักบริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา

สำนักพยากรณ์อากาศ

หน้าที่จัดทำแผนที่อุตุนิยมวิทยา วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศทั่วไป รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศเพื่อการคมนาคมขนส่งทางบกทั่วประเทศ และการเดินเรือในอ่าวไทยและน่านน้ำใกล้เคียง ออกคำเตือนลักษณะอากาศร้ายที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนโดยระบบพยากรณ์อากาศต่าง ๆ ที่ทันสมัยและเป็นสากล เผยแพร่และให้บริการการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติทางอุตุนิยมวิทยาอย่างรวดเร็วโดยระบบและเทคนิคที่ทันสมัย ติดตามและประเมินผลการพยากรณ์อากาศ และศึกษาค้นคว้าเทคนิคเพื่อปรับปรุงการพยากรณ์อากาศให้ทันสมัยตลอดเวลา ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

หน้าที่และความรับผิดชอบให้คำปรึกษา ศึกษา พัฒนา วางแผน ดำเนินการ และจัดทำคู่มือในการติดตั้งบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจอากาศที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล ศึกษา พัฒนา และจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์อุตุนิยมวิทยา ดำเนินการและให้บริการเกี่ยวกับการสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการตรวจอากาศให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดขององค์การ อุตุนิยมวิทยาโลก ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

Weather London

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว

สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว มีภารกิจในการเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลก รวมถึงความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากการกระทำทั้งธรรมชาติและมนุษย์ ถือเป็นหน่วยงานหลักสำหรับการดูแลระบตรวจวัดแผ่นดินไหวของประเทศไทย มีสถานีติดตั้งทั่วประเทศและเชื่อมโยงสัญญาณความสั่นสะเทือนแบบเวลาจริงจากต่างประเทศนับร้อยสถานี เป็นสำนักงานตั้งขึ้นใหม่ตามโครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อ กลางปี 2552 บุคลากรเป็นอัตรากำลังใหม่และเริ่มเข้ามาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ปี 2553

 

Don`t copy text!