Schedule

A schedule or a timetable, as a basic time-management tool, consists of a list of times at which possible tasks, events, or actions are intended to take place, or of a sequence of events in the chronological order in which such things are intended to take place. The process of creating a schedule — deciding how to order these tasks and how to commit resources between the variety of possible tasks — is called scheduling, and a person responsible for making a particular schedule may be called a scheduler. Making and following schedules is an ancient human activity.

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

Schedule

Football Schedule

1.     EPL โปรแกรม/ผลบอล

League Round Livescore

English Premier League

 

Home

เกาลัด

Google

Schedule

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

A schedule or a timetable, as a basic time-management tool, consists of a list of times at which possible tasks, events, or actions are intended to take place, or of a sequence of events in the chronological order in which such things are intended to take place. The process of creating a schedule — deciding how to order these tasks and how to commit resources between the variety of possible tasks — is called scheduling, and a person responsible for making a particular schedule may be called a scheduler. Making and following schedules is an ancient human activity.

Some scenarios associate “this kind of planning” with learning “life skills“.Schedules are necessary, or at least useful, in situations where individuals need to know what time they must be at a specific location to receive a specific service, and where people need to accomplish a set of goals within a set time period.

Schedules can usefully span both short periods, such as a daily or weekly schedule, and long-term planning with respect to periods of several months or years. They are often made using a calendar, where the person making the schedule can note the dates and times at which various events are planned to occur. Schedules that do not set forth specific times for events to occur may instead list algorithmically an expected order in which events either can or must take place.

In some situations, schedules can be uncertain, such as where the conduct of daily life relies on environmental factors outside human control. People who are vacationing or otherwise seeking to reduce stress and achieve relaxation may intentionally avoid having a schedule for a certain period of time.

การนัดหมายในวิกิพีเดีย เป็นการพบปะของชาววิกิพีเดียที่เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลก หน้านี้ไว้สำหรับการนัดพบของชาววิกิพีเดีย และหน้าย่อยหน้าย่อยบนเมทาจะใช้สำหรับการสรุปรายละเอียดที่ได้ตกลงรวมไปถึงเขียนรายงานเกี่ยวกับการนัดหมาย

Schedule

การประชุม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ไปยังการนำทางไปยังการค้นหา

การประชุม ในภาษาไทยเป็นคำทั่วไปที่ใช้ครอบคลุมกับการประชุมเกือบทุกชนิด แต่ในภาษาอังกฤษ ชื่อและรูปแบบของการประชุมมีหลากหลายแต่ชัดเจน ทั้งที่ใช้โดยทั่วไป เช่น meeting และที่ใช้เฉพาะ มีรูปแบบเฉพาะ ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและทางธุรกิจจึงมีการจัดประชุมที่มีรูปแบบเฉพาะอย่างแพร่หลายกันมากขึ้น แต่การเรียกชื่อการประชุมในภาษาไทยยังสับสนและมักไม่ต้องตรงกัน

รูปแบบการประชุม

การประชุมที่มีรูปแบบต่างๆ แต่มีชื่อเรียกต่างกัน ที่เรียกในภาษาไทยได้แก่

  • การชุมนุมทางวิชาการ การประชุมเอกสารัตถ์ การประชุมนานาทรรศน์ (convention) (symposium) การประชุมในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การแก้ประเด็นปัญหาสำคัญ
  • การประชุมทางวิชาการหรือวิชาชีพ (conference) หมายถึงการประชุมของนักวิชาการ หรือ นักวิชาชีพเป็นจำนวนมากอย่างเป็นทางการ เพื่อนำเสนอผลงานหรือผลการค้นคว้า วิจัย โดยการปาฐกถา (speeches) ปฏิบัติการ (workshops) หรือด้วยวิธีการอื่น
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิร์กชอป (workshop) หมายถึงการประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มๆ เป็นระยะเวลานานหลายวัน โดยเน้นการร่วมกันทำงานเพื่อฝึกการแก้ปัญหาโดยผู้เข้าประชุมทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ (hands-on training)
  • การประชุมเป็นทางการ (congress) หมายถึงการประชุมที่มีผู้แทนประเทศ หรือผู้แทนภูมิภาคที่เป็นสมาชิกเข้าร่วมประชุมอย่างเป็นทางการ
  • การสัมมนา (seminar) หมายถึง การเรียนการสอน ในระดับอุดมศึกษา หรือทางบริษัทต่างๆ โดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กเพื่ออภิปรายเรื่องราวเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งของบทเรียนโดยผู้เรียนต้องเตรียมเอกสารล่วงหน้ามาเสนอต่อกลุ่ม

ระเบียบวาระการประชุม

  • ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
  • ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
  • ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
  • ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจารณา
  • ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
Don`t copy text!